Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVK Kanunu”) gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle aşağıdaki bilgilendirmeyi kamu oyuna duyururuz.

E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş., 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun Nitelikli Elektronik Sertifikaları hazırlamak ve alıcılarına teslim etmekle görevlendirilmiştir. E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş., sertifika başvurusunda bulunan kişilerin başvuru bilgilerini toplarken, sertifikaları hazırlarken ve teslim ederken güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek, sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü tedbiri almak ile yükümlüdür.

KVK Kanunu, Veri Sorumlusunu “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi”, olarak tanımlamıştır. Bu tanıma göre, Kanun kapsamında tüm veri sorumlularının görevi; kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklar konularında ilgilileri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş., KVK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kuruluş amacına uygun olarak sunmakla yükümlü olduğu ürün ve hizmetleri sağlayabilmek için Kanun kapsamındaki kişisel verileri, danışmanlar, hizmet sağlayıcı gerçek veya tüzel kişilikler (iş ortaklarımız), E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş. personeli, Kurumun yetkilendirdiği kişiler, online hizmetler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplamakta ve işlemektedir.

E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş., KVK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, toplamış olduğu kişisel verileri 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, ilgili mevzuat ve yapılan sözleşmeler kapsamında sunulan her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak üzere, KVK Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak kaydetme, depolama, muhafaza etme, yeniden düzenleme, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşma, KVK Kanununun öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarma, devretme, sınıflandırma ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer şekillerde işleme hak ve yetkisine sahiptir.

Bu kapsamda, kişisel veriler, Veri Sorumlusu olarak E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş.tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş.’ye karşı gizlilik mükellefiyeti olan ve faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı ve işbirliği yaptığı tüm kurum, kuruluş, danışman, hizmet sağlayıcı gerçek ve tüzel kişiler gibi tüm resmi ve özel üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş., Veri Sorumlusu olarak, öncelikle kişisel verilerin saklanması için KVK Kanunu’nda bir süre sınırı öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse belirlenen bu süre sınırına uygun davranmakta; bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin dolması veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel veriler KVK Kanunu’na uygun olarak E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş. tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Veri sahibi ilgililer, KVK Kanunu 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, 11. Maddesi kapsamında E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş.’ ye başvurarak, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldıysa ilgili kişi/kurumları bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere KVK Kanunu’nun 11. maddesindeki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramış olma ihtimali durumunda zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptirler.

İlgili kişi, KVK Kanununun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle veri sorumlusu E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş.’ye iletebilecek, E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş., başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre KVK Kanunu’nda belirtilen sürede sonuçlandıracaktır. Başvuru kural olarak ücretsiz olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş. tarafından KVK Kanunu’na göre belirlenen tarifedeki ücret de talep edilebilecektir. E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş., başvuruya ilişkin (Kabul veya Ret) cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.

Saygılarımızla,
E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş.